Zaznacz stronę

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Na podstawie art. 23 § 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz.654) zostaje ustanowiony Regulamin organizacyjny, który jest wewnętrznym dokumentem organizacyjnym Satin Podologia Izabella Piotrowska Ewa Bielecka Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie (01-673) ul. Podleśna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684068, o numerze NIP 1182147843 (dalej jako Podmiot Leczniczy – nazwa skrócona Satin Podologia).
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a. Regulamin – niniejszy dokument organizacyjny;
b. Osoba wykonująca zawód medyczny – osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny;
c. Pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczenia zdrowotne, lub osobę wykonującą zawód medyczny;
d. Kierownik – właściciel spółki;
e. Ustawa – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej;
f. Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417);
3. Regulamin organizacyjny określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Satin Podologia, w tym w szczególności :
a. cel i zadania Satin Podologia,
b. strukturę organizacyjną Satin Podologia,
c. organizację, zadania i warunki współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych Satin Podologia,
d. rodzaj działalności leczniczej wykonywanej przez Satin Podologia,
e. zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
f. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez Satin Podologia,
g. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Satin Podologia,
h. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
i. prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej,
j. sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

CEL I ZADANIA SATIN PODOLOGIA

§2.

1. Satin Podologia jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 Ustawy, udzielającym świadczenia zdrowotne.
2. Satin Podologia jako podmiot prowadzący działalność leczniczą wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi 000000194503, oznaczenie organu W – 14.
3. Celem Satin Podologia jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie szeroko pojmowanej podologii i chirurgii zabiegowej oraz innych usług – służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania w stosunku do Pacjentów wymagających udzielenia świadczeń ambulatoryjnych.
4. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy, w szczególności:
a. udzielenie ambulatoryjnych podologicznych (zabiegi na stopach) świadczeń zdrowotnych;
b. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości świadczonych usług;
c. zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania pod względem administracyjno – gospodarczym;
d. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, szkołami, zakładami pracy, organizacjami, stowarzyszeniami;
e. realizacja zadań dydaktycznych, badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;
f. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;
g. działania mające na celu profilaktykę zdrowia.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO

§3.

1. Strukturę organizacyjną Satin Podologia stanowią:
a. jednostki organizacyjne, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu;
b. komórki organizacyjne, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu;
2. Jednostkami organizacyjnymi Satin Podologia są:
a. Satin Przychodnia Podologiczna Lekarska powołana przez Satin Podologia Izabella Piotrowska Ewa Bielecka Sp. J. z siedzibą na ul. Berezyńskiej 26A, 03-908 Warszawa (Francuska 42);
b. Satin Podologia – Satin Podologia Izabella Piotrowska Ewa Bielecka Sp. J. z siedzibą na ul. Podleśnej 7, 01-673 Warszawa;
3. Komórkami organizacyjnymi Satin Podologia są:
a. gabinety podologiczne, które znajdują się na ul. Berezyńskiej 26A, 03-908 Warszawa
b. gabinety podologiczne, które znajdują się na ul. Podleśnej 7, 01-673 Warszawa

ORGANIZACJA, ZADANIA I WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU LECZNICZEGO

§4.

1. Do zadań jednostek organizacyjnych Satin Podologia należą, w szczególności:
a. realizacja świadczeń zdrowotnych i innych zadań o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, Ustawie, innych normach powszechnie obowiązujących i uchwał Kierownika Satin Podologia;
b. organizacja bieżącego funkcjonowania Satin Podologia w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem zabiegowym, pielęgnacyjnym, i administracyjno – gospodarczym;
c. opracowanie sprawozdań z działalności Satin Podologia do właściwych organów administracji publicznej;
d. prowadzenie baz danych związanych z działalnością Satin Podologia;
2. Do zadań komórek organizacyjnych Satin Podologia należy w szczególności udzielanie świadczeń podologicznych, chirurgicznych, profilaktycznych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w obrębie stóp.

§5.

1. Podczas przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Satin Podologia uwzględnia się normy wynikające z Ustawy, Regulaminu, umów cywilnoprawnych zawartych z ubezpieczycielami oraz umów cywilnoprawnych zawartych z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Satin Podologia jako podwykonawcy.
2. Satin Podologia udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, przy uwzględnieniu wskazań aktualnej wiedzy medycznej, praw pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

§6.

1. Satin Podologia kieruje Kierownik Podmiotu Leczniczego.
2. Kierownik podmiotu wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają̨ powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
3. Satin Podologia zapewnia udzielanie świadczeń podologicznych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
4. Szczegółowy zakres czynności pracowników Satin Podologia określa umowa o pracę lub o świadczenie usług na rzecz Satin Podologia.
5. Jednostki oraz komórki organizacyjne Satin Podologia, w tym osoby wykonujące pracę czy też świadczące usługi na rzecz Satin Podologia, obowiązane są do współdziałania w zapewnieniu sprawnego i efektywnego funkcjonowania Satin Podologia;
6. Satin Podologia zapewnia pomieszczenia i urządzenia wykorzystywane przez Podmiot Leczniczy do udzielenia usług podologicznych.
7. Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Satin Podologia zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WYKONYWANEJ PRZEZ SATIN PODOLOGIA

§7.

Satin Podologia wykonuje działalność leczniczą w postaci ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM

§8.

Satin Podologia udziela świadczenia zdrowotne w następującym zakresie:
a. profilaktyczny zabieg podologiczny służący utrzymaniu stóp w zdrowiu;
b. terapie skóry stóp: usuwanie modzeli i nadmiernych zrogowaceń, terapie pękających pięt, usuwanie odcisków, usuwanie brodawek wirusowych, terapie pęcherzy, terapie suchej skóry, terapie nadpotliwej skóry, usuwanie ciał obcych, terapie skóry i paznokci u dłoni;
c. terapie paznokci: wrastających, wkręcających, przerośniętych, zatrzymanych, terapie łożyska paznokci, usuwanie krwiaków podpaznokciowych, terapie paznokci grzybiczych, rekonstrukcja paznokci;
d. chirurgia wałów okołopaznokciowych;
e. chirurgia zmian skórnych;
f. chirurgia paliczków palców;
g. chirurgia płytki paznokciowej;
h. badania molekularne, bakteriologiczne, histopatologiczne, mikologiczne.

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§9.

Świadczenia zdrowotne udzielane są̨ w pomieszczeniach Satin Przychodnia Podologiczno-Lekarska 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 26A, 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 7

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ SATIN PODOLOGIA

§10.

Satin Podologia podczas procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia prawa i obowiązki Pacjenta wynikające z odrębnych przepisów, zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych, a także wszelkie wymogi jakie wynikają z obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do podmiotu leczniczego.

§11.

1. Satin Podologia jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 21:00, a w sobotę w godzinach 9:00 do 15:00. Informacja o godzinach otwarcia Satin Podologia jest umieszczona w miejscach ogólnie dostępnych dla Pacjentów oraz na stronie internetowej www.satin.pl.
2. Co do zasady, aby pacjent mógł skorzystać z usług świadczonych przez Satin Podologia winien zarejestrować się na wizytę albo osobiście albo za pośrednictwem osoby trzeciej w recepcji Satin Podologia lub telefonicznie lub mailowo lub za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronach internetowych wskazanych w ust. 1 powyżej.
3. Po zakończonej rejestracji Pacjent otrzymuje informację o terminie zabiegu, miejscu wykonania świadczenia zdrowotnego, szacunkowej wysokości opłaty za świadczenie zdrowotne.
4. Najpóźniej dzień przed wizytą Pacjent otrzymuje połączenie telefoniczne ze strony Satin Podologia, którego celem jest potwierdzenie obecności na zaplanowanej wizycie. Brak potwierdzenia wizyty do godziny 18.00 w dniu poprzedzającym umówiony termin wizyty, skutkuje jej usunięciem. Satin ze swojej strony wykonuje 2 połączenia telefoniczne oraz wysyła 1 wiadomość SMS, informującą o konsekwencjach braku potwierdzenia wizyty w określonym czasie.
5. Pacjent zobowiązany jest zgłosić się punktualnie, w ustalonym terminie na zabieg udzielany w ramach Satin Podologia. W razie niemożności wypełnienia powyższego obowiązku, pacjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Satin Podologia o takiej okoliczności.
6. Satin Podologia zastrzega sobie prawo odstąpienia od wcześniej ustalonego terminu zabiegu, w przypadku wystąpienia takich okoliczności po stronie Satin Podologia, które uniemożliwią udzielenie świadczenia zdrowotnego zgodnie z najwyższymi standardami, przy uwzględnieniu zarówno brzmienia niniejszego Regulaminu, jak i treści Ustawy i praw pacjenta. Przez okoliczności uniemożliwiające wykonanie świadczenia zdrowotnego rozumie się takie okoliczności, które były nie do przewidzenia w chwili ustalania terminu świadczenia zdrowotnego z pacjentem. W razie zaistnienia powyższych okoliczności Pacjent jest niezwłocznie informowany przez Satin Podologia o takim stanie rzeczy.
7. Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych w Satin Podologia ma świadomość, że trzykrotne niepojawienie się na umówionej wizycie lub odwołanie jej później niż na 24 h przed umówionym terminem, skutkuje pozbawieniem pacjenta możliwości zapisywania się na kolejne wizyty z wyprzedzeniem dłuższym niż 12 h przed preferowanym terminem.

§ 12.

Z zastrzeżeniem innych postanowień́ niniejszego Regulaminu, jednym z warunków wykonania świadczenia zdrowotnego przez Satin Podologia na rzecz Pacjenta jest wyrażenie przez Pacjenta pisemnej świadomej zgody na zabieg lub serię zabiegów na formularzu stosowanym przez Satin Podologia. Wyrażenie pisemnej świadomej zgody wymagane jest przed wykonaniem pierwszego zabiegu w gabinetach Satin Podologia oraz w sytuacji gdy pacjent rozpoczyna każdą kolejną terapię podologiczną.

§ 13.

Satin Podologia zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego w następujących przypadkach:
a. Pacjent nie potwierdził umówionej wizyty najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego termin wizyty.
b. Pacjent nie wyraził świadomej zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
c. Pacjent nie wypełnił lub/ i nie podpisał karty pierwszej wizyty, zawierającej podstawowe dane kontaktowe, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, oświadczenie o stanie zdrowia;
d. stan Pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu Satin Podologia wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywanym świadczeniem zdrowotnym lub uniemożliwić lub utrudnić wykonanie świadczenia;
e. Pacjent nie wyraził zgody na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej stanowiącej element dokumentacji medycznej prowadzonej przez Podmiot Leczniczy;
f. Pacjent spóźnił się na zabieg, a pozostały zaplanowany czas uniemożliwia właściwe wykonanie zabiegu.
g. Pacjent naciska na wykonanie zabiegu, który w ocenie podologa może wiązać się z pogorszeniem stanu zdrowia lub nie jest wskazana u danego pacjenta na podstawie aktualnego stanu wiedzy medycznej.

§ 14.

1. Świadczenia zdrowotne w Podmiocie Leczniczym udzielane są odpłatnie.
2. Wysokość opłaty za przeprowadzone świadczenie zdrowotne została określona w cenniku Satin Podologia.
3. Pierwsza wizyta zawsze łączona jest z konsultacją podologiczną i jej cena nigdy nie jest niższa niż 200 zł.
4. „Całkowity koszt” zabiegu podawany jest przez podologa po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez pacjenta w karcie pacjenta i oględzinach pola zabiegowego. Pacjent przed przystąpieniem podologa do zabiegu musi wyrazić zgodę na „Całkowity koszt”.
5. Cennik zabiegów dostępny jest dla pacjentów w recepcji Satin Podologia oraz na stronie internetowej www.satin.pl
6. Satin Podologia zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczeń zdrowotnych.

§ 15.

1. Płatności za świadczenie zdrowotne udzielone w Satin Podologia dokonywane jest przez pacjentów w dniu ich wykonania, bezpośrednio po zrealizowaniu usługi.
2. Płatności za usługi realizowane są gotówką, kartą płatniczą (kredytową), bonem upominkowym, lub nagrodą w ramach programu lojalnościowego.
3. Satin Podologia dopuszcza możliwość opłacenia za wizytę przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy po wcześniejszym wypełnieniu i podpisaniu „Oświadczenia o uznaniu długu” Dłużnik jest zobowiązany do spłaty długu w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wykonania usługi.
4. Pacjent jako potwierdzenie zakupu usługi w Podmiocie Leczniczym otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

§ 16.

1. Satin Podologia wprowadza możliwość nabycia Bonu Upominkowego. Bon Upominkowy jest dokumentem wystawionym przez Satin Podologia umożliwiającym realizację wybranych usług, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez Satin Podologia usługi albo umożliwiającym płatność za usługę świadczoną̨ przez Satin Podologia zgodnie z obowiązującym Regulaminem, cennikiem i wartością posiadanego Bonu Upominkowego.
2. Bon Upominkowy jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela.
3. Bon Upominkowy można nabyć i zrealizować wyłącznie w Satin Podologia.
4. Ważność Bonu Upominkowego to rok od daty jego wystawienia.
5. W przypadku niezrealizowania Bonu Upominkowego przez jego posiadacza lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Bonu Upominkowego, jego posiadaczowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Bonu Upominkowego, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Bon Upominkowy.
6. Bon Upominkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę .
7. Udzielane rabaty, zniżki, promocje i Bony Upominkowe nie łączą się .
8. W celu skorzystania z Bonu Upominkowego pacjent powinien skontaktować się z Satin Podologia, umówić się na termin usługi. Po zrealizowanej usłudze pacjent zwraca oryginalny Bon Upominkowy do recepcji Satin Podologia.
9. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Upominkowego, Satin Podologia nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
10. Satin Podologia zastrzega prawo odmowy realizacji Bonu Upominkowego wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
11. Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów Upominkowych.
12. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Bonu Upominkowego, osoba zakupująca Bon Upominkowy oraz osoba realizująca Bon Upominkowy oświadczają , iż zapoznały się z jego treścią i zobowiązują się go przestrzegać. Osoba zakupująca Bon Upominkowy zobowiązuje się także do poinformowania każdego użytkownika Bonu Upominkowego o treści niniejszego Regulaminu oraz miejscach, gdzie można zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 17.

1. Satin Podologia wprowadza promocje na wybrane usługi i produkty oferowane w ramach Podmiotu Leczniczego.
2. Satin Podologia zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu obowiązywania promocji w Podmiocie Leczniczym.
3. Satin Podologia zastrzega sobie prawo możliwości odwołania promocji w każdej chwili, w takiej samej formie jak została promocja ogłoszona. Odwołana promocja jest bezskuteczna wobec osób, które zdążyły zarezerwować termin wizyty za uprzednim poinformowaniem, iż chciałaby skorzystać z obowiązującej promocji.

§ 18.

1. Przedmiotem promocji mogą być objęte usługi świadczone przez Satin Podologia w ramach jej działalności, towary i produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oferowane przez Satin Podologia
2. Usługi, towary oraz produkty objęte promocją są takiej samej jakości co analogiczne usługi, produkty nieobjęte promocją.
3. Oferta stanowiąca przedmiot promocji nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Satin Podologia, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
4. Satin Podologia podkreśla, że nie ma obowiązku informowania pacjentów o aktualnych promocjach oraz przyznawania pacjentom zniżki lub innej gratyfikacji związanej z przedmiotem danej promocji, bez wyraźnego powołania się pacjenta na daną promocję.

§ 19.

1. Każdy pacjent korzystający z usług Satin Podologia zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz innych wewnętrznych regulacji dotyczących zasad świadczenia usług, które zostaną mu udostępnione w Podmiocie Leczniczym.
2. Korzystając z usług Podmiotu Leczniczego pacjent ma obowiązek przede wszystkim do przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Satin Podologia napojów alkoholowych, środków odurzających, wprowadzania zwierząt, palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz innych substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta, lub też powodować lub zwiększać ryzyko powikłań, zarówno podczas, jak i po zabiegu.
3. Satin Podologia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione bez nadzoru i w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
4. W razie dokonania przez pacjenta szkody z winy pacjenta w mieniu będącym własnością Satin Podologia szkody te zostaną usunięte na koszt pacjenta.
5. Pacjent zobowiązany jest do poszanowania mienia innych pacjentów, zachowania zasady ciszy w poczekalni przeznaczonej dla pacjentów, zachowania się w sposób nieuciążliwy dla pozostałych pacjentów Satin Podologia i zachowania czystości przestrzeni Satin Podologia, z której korzysta.
6. Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania norm społecznego zachowania, szanując zasady godności i prywatności innych pacjentów oraz personelu Satin Podologia.

§ 20.

1. Pacjent ma prawo do otrzymania pełnej i kompleksowej informacji o świadczeniu zdrowotnym (zabiegu, konsultacji), o sposobie jego wykonania, o dających się przewidzieć następstwach zabiegu.
2. W czasie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do poszanowania godności i intymności, a osoba wykonująca zabieg ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
3. W przypadku porady podologicznej (tzw. konsultacji) podolog:
a. przeprowadza wywiad oraz stosowne badania;
b. wskazuje rozpoznanie;
c. oznacza przebieg prawidłowego postępowania podologicznego zdiagnozowanego przypadku;
d. wystawia zalecenia pozabiegowe;
e. wypełnia dokumentację podologiczną pacjenta, w tym sporządza dokumentację fotograficzną;

§ 21.

Pacjenci Satin Podologia nie mogą:
a. samowolnie korzystać ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,
b. samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparaturę podologiczną,
c. wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia, bez zgody personelu Satin Podologia
d. zakłócać realizacji usług podologicznych.

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§ 22.

1. Satin Podologia w celu zapewnienia prawidłowości leczenia oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2. Satin Podologia oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność́ leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:
a. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę̨ na ujawnienie tajemnicy,
b. Zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
c. Zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
d. Obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
3. Satin Podologia udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ/ PODOLOGICZNEJ

§ 23.

1. Satin Podologia prowadzi dokumentację medyczną/ podologiczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dokumentacja medyczna/ podologiczna zawiera:
a. Oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości
b. Opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
c. Zdjęcia pacjenta przed, w trakcie i po zabiegu,
d. Datę̨ sporządzenia dokumentacji medycznej.

§ 24.

1. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną/ podologiczną na pisemny wniosek.
2. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej/ podologicznej może podjąć kierownik Satin Podologia.
3. W razie uznania, że udostępnienie dokumentacji medycznej/ podologicznej jest niemożliwe, decyzja odmowna wraz z podaniem przyczyny powinna posiadać formę pisemną.
4. Dokumentacja medyczna/ podologiczna może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby upoważnionej oraz po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej dokumentację medyczną. Odbiór dokumentacji medycznej/ podologicznej pacjent potwierdza własnoręcznym podpisem na dokumencie wydania dokumentacji medycznej.
5. Satin Podologia udostępnia dokumentację medyczną/ podologiczną:
a. Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
b. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
c. Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
d. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
e. Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
f. Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
g. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
h. Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
6. Dokumentacja medyczna/ podologiczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
7. Dokumentacja medyczna/ podologiczna jest udostępniana:
a. Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
b. Przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
c. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej po wcześniejszym wypełnieniu zgody na przesłanie dokumentacji medycznej/ podologicznej drogą elektroniczną;
d. Na informatycznym nośniku danych.
e. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Satin Podologia nie pobiera opłaty.
8. Współdziałanie Satin Podologia z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej/ podologicznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.
9. Dokumentacja medyczna/ podologiczna jest udostępniania do 30 dni od daty złożenia wniosku o jej wydanie.

§ 25.

1. Satin Podologia prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM

§ 26.

1. Administratorem danych osobowych jest Satin Podologia.
2. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez Administratora danych w celu:
a. Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
b. Realizacji promocji;
c. Realizacji Bonów Upominkowych;
d. Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
e. Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
f. Wykonywania badań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
g. Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
h. Wystawienia na państwa życzenie faktury VAT – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
3. Przetwarzane dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora danych ze względu na jego interes prawny w związku z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 27.

1. Pacjent może składać́ skargi i wnioski dotyczące działalności Satin Podologia. Skargi i wnioski należy składać́:
a. w Recepcji Satin Podologia,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected],
c. osobiście do wyznaczonej przez Kierownika osoby.
2. W celu rozpoznania skargi (wniosku), zgłaszana przez Pacjenta skarga (wniosek) powinna zawierać́ co najmniej:
a. dane osoby zgłaszającej skargę (wniosek): imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
b. informację o świadczeniu, którego dotyczy skarga (wniosek): rodzaj świadczenia, termin wykonania.
c. przedmiot skargi (wniosku).
3. Skargi (wnioski) będą rozpatrywane w terminie do 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.
4. Niezależnie od powyższego, pacjent zobowiązany jest stawić się w Satin Podologia osobiście w terminie wskazanym przez Podmiot Leczniczy (termin uzgodniony z pacjentem) w celu umożliwienia personelowi Podmiotu Leczniczego weryfikację zgłaszanych zastrzeżeń przez pacjenta, jeżeli w ocenie Podmiotu Leczniczego taka wizyta okaże się w danym przypadku konieczna na potrzeby oceny zasadności zgłaszanej skargi.
5. W przypadku niestawienia się pacjenta na wizytę, o której mowa w punkcie 4, uzgodniony zostanie nowy termin kolejnej wizyty. Trzykrotne niestawienie się pacjenta na uzgodnionej wizycie jest równoznaczne z zamknięciem procesu rozpatrywania skargi (wniosku) złożonej przez pacjenta. W celu sprawnego przebiegu procesu rozpatrywania skargi (wniosku) wizyta powinna zostać́ zrealizowana w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia wpływu skargi (wniosku). Po upływie tego terminu skarga (wniosek) nie będzie rozpatrywany.
6. Za pozytywne rozpatrzenie skargi (wniosku) uznaje się naprawę wady lub w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa zwrot pieniędzy.

§ 28.

Skarga (wniosek) nie będzie uwzględniana w przypadku, gdy pacjent:
a. Przerwał zaplanowaną terapię bez podania przyczyny,
b. Nie stosuje się do zaleceń osoby wykonującej zabieg,
c. Samodzielnie dokonuje korekt udzielonych świadczeń,
d. Zataił informacje mające wpływ na przebieg i efekt świadczenia, Uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia obszarów poddanych zabiegom

SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI SATIN PODOLOGIA

§ 29.

1. Kierowanie Satin Podologia należy do kompetencji wspólników zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z umowy spółki i rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Wspólnicy mogą powierzyć określone czynności z zakresu zarządzania Satin Podologia pracownikowi, na podstawie stosownych umów lub pełnomocnictw.
3. Do kompetencji osób zarządzających Satin Podologia należy:
a. reprezentowanie Satin Podologia na zewnątrz;
b. prowadzenie bieżących spraw Satin Podologia związanych z administrowaniem i organizacją jego pracy;
c. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Satin Podologia – zgodnie z jego celem, umową spółki oraz kierunkami przyjętymi przez wspólników;
d. koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych komórek i pracowników w celu osiągnięcia przez spółkę̨ jak najlepszej efektywności i zamierzonych wyników;
e. kształtowanie dobrego imienia i pozytywnego wizerunku spółki wśród pracowników oraz na rynku; f) podejmowanie decyzji w sprawach współpracy gospodarczej z innymi podmiotami;
f. podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy;
g. kierowanie pracą podległego personelu;
h. wydawanie zarządzeń́ wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Satin Podologia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

1. Każdy pacjent korzystający z usług Satin Podologia zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.
2. Każdy z pacjentów korzystających z świadczeń zdrowotnych Satin Podologia jest zobowiązany do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących W Satin Podologia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań́ związanych z daną usługą będą̨ rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Satin Podologia.
4. Satin Podologia zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień́ niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wprowadzone zmiany nie będą̨ naruszały praw nabytych przez pacjentów przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022

opinie o Satin