Zaznacz stronę

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin organizacyjny jest dokumentem określającym sposób oraz warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy prowadzący działalność leczniczą pod firmą SATIN PODOLOGIA IZABELLA PIOTROWSKA EWA BIELECKA spółka jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Podleśna 7, 01-673 Warszawa), dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr pod numerem KRS: 0000684068, NIP: 1182147843, REGON: 36763873500000.
2. Podmiot leczniczy może używać następującego skrótu firmy: Satin Podologia, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
3.1. Regulamin – niniejszy dokument organizacyjny;
3.2. Osoba wykonująca zawód medyczny – osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania tych świadczeń.
3.3. Satin Podologia – SATIN PODOLOGIA IZABELLA PIOTROWSKA EWA BIELECKA spółka jawna z siedzibą w Warszawie;
3.4. Pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, lub osobę wykonującą zawód medyczny;
3.5. Kierownik – oznacza wspólnika spółki SATIN PODOLOGIA IZABELLA PIOTROWSKA EWA BIELECKA spółka jawna;
3.6. Ustawa – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);
3.7. Dokumentacja Medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm.);
3.8. Personel – oznacza osoby, które świadczą usługi na rzecz Spółki na podstawie zawartych z nią umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, a także umów o wolontariat.
3.9. Zabieg Chirurgiczny – wszelkiego rodzaju zabiegi na narządach i tkankach ciała, służące poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego wykonywane przez chirurga wraz z podologiem.
3.10. Bon Upominkowy – jest dokumentem wystawionym przez Satin Podologia, po okazaniu, którego osoba, w której posiadaniu się znajduje, może uzyskać realizację na jej rzecz wybranych usług zdrowotnych odpowiedniej wartości lub uzyskać stosowną zniżkę na świadczone przez Satin Podologia usługi zgodnie z obowiązującym Regulaminem, cennikiem i wartością posiadanego Bonu Upominkowego.

2. CELE I ZADANIA SATIN PODOLOGIA

1. Satin Podologia jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 Ustawy, udzielającym świadczenia zdrowotne.
2. Satin Podologia jako podmiot prowadzący działalność leczniczą wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi 000000194503, oznaczenie organu W – 14.
3. Podstawowym celem Satin Podologia jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie szeroko pojmowanej podologii i chirurgii zabiegowej oraz innych usług – służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmowaniu innych działań wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania w stosunku do pacjentów wymagających udzielenia świadczeń ambulatoryjnych.
4. Do podstawowych zadań Satin Podologia należy, w szczególności:
4.1. udzielenie ambulatoryjnych podologicznych (zabiegi na stopach) świadczeń zdrowotnych oraz innych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
4.2. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości świadczonych usług;
4.3. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji medycznych w tym w formie elektronicznej;
4.4. zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania pod względem administracyjno – gospodarczym;
4.5. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, szkołami, zakładami pracy, organizacjami, stowarzyszeniami;
4.6. realizacja zadań dydaktycznych, badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;
4.7. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;
4.8. działania mające na celu profilaktykę zdrowia.

3. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH

1. Satin Podologia prowadzi działalność leczniczą w postaci ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
1. Satin Podologia prowadzi działalność leczniczą w postaci ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
2. Zakres świadczeń udzielanych przez Satin Podologia obejmuje świadczenia z zakresu:
2.1. profilaktycznych zabiegów podologicznych służących utrzymaniu stóp w zdrowiu;
2.2. terapii skóry stóp: usuwanie modzeli i nadmiernych zrogowaceń, terapie pękających pięt, usuwanie odcisków, usuwanie brodawek wirusowych, terapie pęcherzy, terapie suchej skóry, terapie nadpotliwej skóry, usuwanie ciał obcych, terapie skóry i paznokci u dłoni;
2.3. terapii paznokci: wrastających, wkręcających, przerośniętych, zatrzymanych, terapie łożyska paznokci, usuwanie krwiaków podpaznokciowych, terapie paznokci grzybiczych, rekonstrukcja paznokci;
2.4. usług fizjoterapeutycznych;
2.5. wykonywania wkładek ortopedycznych;
2.6. doboru i wykonywania materiałów odciążających;
2.7. poradnictwa i doboru odpowiednich preparatów terapeutycznych do użytku domowego;
2.8. chirurgii wałów okołopaznokciowych;
2.9. chirurgii zmian skórnych;
2.10. chirurgii paliczków palców;
2.11. chirurgii płytki paznokciowej;
2.12. badań molekularnych, bakteriologicznych, histopatologicznych, mikologicznych oraz w kierunku łuszczycy.

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Strukturę organizacyjną Satin Podologia stanowią:
1.1. jednostki organizacyjnymi Satin Podologia tj:
1.1.1. Satin Przychodnia Podologiczna Lekarska powołana przez Satin Podologia Izabella Piotrowska Ewa Bielecka sp. j. z siedzibą na ul. Berezyńskiej 26A, 03-908 Warszawa (Francuska 42);
1.1.2. Satin Podologia – Satin Podologia Izabella Piotrowska Ewa Bielecka sp. j. z siedzibą na ul. Podleśnej 7, 01-673 Warszawa, oraz
1.2. komórki organizacyjne, tj:
1.2.1. gabinet podologiczny, które znajduje się przy ul. Berezyńskiej 26A, 03-908 Warszawa,
1.2.2. gabinet podologiczny, który znajduje się na ul. Podleśnej 7, 01-673 Warszawa.

5. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne oraz są członkami personelu Satin Podologia.
2. Satin Podologia świadczy usługi zdrowotne od poniedziałku do piątku oraz w niektóre soboty. Informacja o godzinach świadczenia usług przez Satin Podologia jest umieszczona w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów oraz na stronie internetowej www.satin.pl.
3. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w chwili rejestracji, podczas której pacjenci zgłaszają się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem systemów elektronicznych w celu umówienia wizyty, badania lub zabiegu.
4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminach uzgodnionych z osobą dokonującą rejestracji lub terminie określonym w systemie elektronicznym.
5. Podczas przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Satin Podologia uwzględnia się normy wynikające z Ustawy, Regulaminu, umów cywilnoprawnych zawartych z ubezpieczycielami oraz umów cywilnoprawnych zawartych z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Satin Podologia jako podwykonawcy.
6. W punkcie rejestracji, poza możliwością ustalenia terminu świadczenia zdrowotnego, pacjent może uzyskać informacje na temat świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez podologa badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy Satin Podologia.
7. Podczas procesu rejestracji pacjent może zostać poproszony o przedstawienie danych niezbędnych do dokonania rejestracji, w tym do okazania dowodu tożsamości.
8. Na wyznaczone zabiegi pacjenci zobowiązani są zgłosić się punktualnie, w ustalonym terminie. W sytuacji niemożności stawienia się w ustalonym terminie lub rezygnacji z zabiegu, pacjent obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Satin Podologia.
9. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.
10. Każdorazowo przy pierwszej wizycie pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
11. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent lub jego prawny opiekun w przypadku pacjenta niepełnoletniego zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).
12. Po dokonaniu rejestracji, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie nie później niż 5 minut przed planowanym rozpoczęciem wizyty lub umożliwia wizytę za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.
13. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
14. W miarę możliwości konsultacje, zabiegi lub badania towarzyszące powinny odbywać się w tym samym pomieszczeniu, bez konieczności przechodzenia pacjenta. Dopuszcza się przejście pacjenta do innych pomieszczeń, jeśli uzasadnione jest to niezbędnym wyposażeniem technicznym lub warunkami przeprowadzenia konsultacji (zabiegu).
15. W zakresie świadczenia zdrowotnego, pacjentowi zapewnia się:
15.1. świadczenia zdrowotne;
15.2. materiały medyczne niezbędne do wykonania procedury podologicznej, chirurgicznej, fizjoterapeutycznej;
15.3. pomieszczenie do wykonania procedury, odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta oraz do rodzaju wykonywanego świadczenia zdrowotnego.
16. Satin Podologia może odstąpić od wcześniej ustalonego terminu zabiegu, jeżeli zajdą okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie, a które były nie do przewidzenia w momencie ustalania terminu jego wykonania. O takiej sytuacji pacjent jest niezwłocznie informowany telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
17. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi na zachowanie lub czynności personelu Satin Podologia.
18. Skarga może być złożona ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Na każdą skargę złożoną pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Satin Podologia udziela pisemnej odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych.
19. Pacjent ma prawo do otrzymania pełnej i kompleksowej informacji o świadczeniu zdrowotnym (zabiegu, konsultacji), o sposobie jego wykonania, o dających się przewidzieć następstwach zabiegu.
20. W czasie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do poszanowania godności i intymności, a osoba wykonująca zabieg ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
21. W przypadku porady podologicznej (tzw. konsultacji) podolog:
21.1. przeprowadza wywiad oraz stosowne badania;
21.2. wskazuje rozpoznanie;
21.3. oznacza przebieg prawidłowego postępowania podologicznego zdiagnozowanego przypadku;
21.4. wystawia zalecenia pozabiegowe;
21.5. wypełnia dokumentację podologiczną pacjenta, w tym sporządza dokumentację fotograficzną;
22. Pacjenci Satin Podologia nie mogą:
22.1. samowolnie korzystać ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń zdrowotnych,
22.2. samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparaturę podologiczną,
22.3. wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia, bez zgody personelu Satin Podologia,
22.4. zakłócać realizacji usług podologicznych.

6. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w:
1.1. gabinecie podologicznym, który znajduje się przy ul. Berezyńskiej 26A, 03-908 Warszawa,
1.2. gabinecie podologicznym, który znajduje się na ul. Podleśnej 7, 01-673 Warszawa.

7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Każdy pacjent korzystający z usług Satin Podologia zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz innych wewnętrznych regulacji dotyczących zasad świadczenia usług, które zostaną mu udostępnione w Satin Podologia.
2. Korzystając z usług Satin Podologia, pacjent ma obowiązek przede wszystkim do przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Satin Podologia napojów alkoholowych, środków odurzających, wprowadzania zwierząt, palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz innych substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu pacjentów, lub też powodować lub zwiększać ryzyko powikłań, zarówno podczas, jak i po zabiegu.
3. Satin Podologia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione bez nadzoru i w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
4. W razie dokonania przez pacjenta szkody z winy pacjenta w mieniu będącym własnością Satin Podologia szkody te zostaną usunięte na koszt pacjenta.
5. Pacjent zobowiązany jest do poszanowania mienia innych pacjentów, zachowania zasady ciszy w poczekalni przeznaczonej dla pacjentów, zachowania się w sposób nieuciążliwy dla pozostałych pacjentów Satin Podologia i zachowania czystości przestrzeni Satin Podologia, z której korzysta.
6. Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania norm społecznych w zakresie wzajemnego szacunku i kultury osobistej względem innych pacjentów i personelu.

8. ORGANIZACJA, ZADANIA I WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

1. Do zadań jednostek organizacyjnych Satin Podologia należą, w szczególności:
1.1. realizacja świadczeń zdrowotnych i innych zadań o których mowa w ust. II pkt. 4 Regulaminu, Ustawie, innych normach powszechnie obowiązujących i uchwał Kierownika Satin Podologia;
1.2. organizacja bieżącego funkcjonowania Satin Podologia w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem zabiegowym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
1.3. opracowanie sprawozdań z działalności Satin Podologia do właściwych organów administracji publicznej;
1.4. prowadzenie baz danych związanych z działalnością Satin Podologia;
2. Do zadań komórek organizacyjnych Satin Podologia należy w szczególności udzielanie świadczeń podologicznych, chirurgicznych, profilaktycznych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w obrębie stóp.
3. Nadzór nad Satin Podologia sprawuje Kierownik Satin Podologia.

9. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

1. Satin Podologia w celu zapewnienia prawidłowości świadczonych usług zdrowotnych oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2. Satin Podologia oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:
2.1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
2.2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
2.3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
2.4. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
3. Satin Podologia udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych i obowiązek taki nakładają przepisy obowiązującego prawa.
4. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawuje Kierownik Satin Podologia.

10. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAZIE POBIERANIA OPŁAT ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Świadczenia zdrowotne w Satin Podologia udzielane są odpłatnie w trybie przyjęcia prywatnego.
2. Wysokość opłaty za przeprowadzone świadczenie zdrowotne została określona w cenniku Satin Podologia dostępnego na stronie www.satin.pl/cennik/ oraz w Satin Podologia.
3. Pierwsza wizyta zawsze łączona jest z konsultacją podologiczną i jej cena nigdy nie jest niższa niż aktualny koszt tej konsultacji, wynikający z cennika, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Całkowity koszt zabiegu podawany jest przez personel po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez pacjenta w karcie pacjenta i oględzinach pola zabiegowego. Pacjent przed przystąpieniem personelu do zabiegu musi wyrazić zgodę na całkowity koszt.
5. Aby pacjent mógł skorzystać z usług świadczonych przez Satin Podologia zobowiązany jest zarejestrować się na wizytę albo osobiście, albo za pośrednictwem osoby trzeciej w recepcji Satin Podologia lub telefonicznie, mailowo a także za chatu internetowego znajdującego się na stronie www.satin.pl lub przez portal Booksy.
6. Po zakończonej rejestracji pacjent otrzymuje informację o terminie zabiegu, miejscu wykonania świadczenia zdrowotnego, szacunkowej wysokości opłaty za świadczenie zdrowotne, o ile jej wskazanie na tym etapie jest możliwe.
7. Najpóźniej dzień przed wizytą pacjent otrzymuje połączenie telefoniczne ze strony Satin Podologia, którego celem jest potwierdzenie obecności na zaplanowanej wizycie. Brak potwierdzenia wizyty do godziny 18.00 w dniu poprzedzającym umówiony termin wizyty, skutkuje jej usunięciem.
8. Pacjent zobowiązany jest zgłosić się punktualnie, w ustalonym terminie na zabieg udzielany w Satin Podologia. W razie niemożności wypełnienia powyższego obowiązku, pacjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Satin Podologia o takiej okoliczności.
9. Satin Podologia zastrzega sobie prawo odstąpienia od wcześniej ustalonego terminu zabiegu, w przypadku wystąpienia takich okoliczności po stronie Satin Podologia, które uniemożliwią udzielenie świadczenia zdrowotnego zgodnie z najwyższymi standardami, przy uwzględnieniu zarówno brzmienia niniejszego Regulaminu, jak i treści Ustawy i praw pacjenta. Przez okoliczności uniemożliwiające wykonanie świadczenia zdrowotnego rozumie się takie okoliczności, które były nie do przewidzenia w chwili ustalania terminu świadczenia zdrowotnego z pacjentem. W razie zaistnienia powyższych okoliczności pacjent jest niezwłocznie informowany przez Satin Podologia o takim stanie rzeczy.
10. Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych w Satin Podologia ma świadomość, że trzykrotne niepojawienie się na umówionej wizycie lub odwołanie jej później niż na 24h przed umówionym terminem, skutkuje pozbawieniem pacjenta możliwości zapisywania się na kolejne wizyty z wyprzedzeniem dłuższym niż 12 h przed preferowanym terminem.
11. Satin Podologia zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego w następujących przypadkach:
11.1. pacjent nie potwierdził umówionej wizyty najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego termin wizyty.
11.2. pacjent nie wyraził świadomej zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
11.3. pacjent nie wypełnił lub/ i nie podpisał karty pierwszej wizyty, zawierającej podstawowe dane kontaktowe i osobowe, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, oświadczenie o stanie zdrowia.
11.4. stan pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywanym świadczeniem zdrowotnym i/lub uniemożliwić utrudnić wykonanie świadczenia;
11.5. pacjent nie wyraził zgody na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej stanowiącej element dokumentacji medycznej prowadzonej przez Satin Podologia;
11.6. pacjent spóźnił się na zabieg, a pozostały zaplanowany czas uniemożliwia właściwe wykonanie zabiegu.
11.7. pacjent naciska na wykonanie zabiegu, który w ocenie personelu może wiązać się z pogorszeniem stanu zdrowia lub nie jest wskazany u danego pacjenta na podstawie aktualnego stanu wiedzy medycznej.
12. Płatności za świadczenie zdrowotne udzielone w Satin Podologia dokonywane są przez pacjentów w dniu ich wykonania, bezpośrednio po zrealizowaniu usługi.
13. Płatności za świadczenia zdrowotne realizowane są gotówką, kartą płatniczą (kredytową), bonem upominkowym, odroczoną formą płatności dostępną w placówce lub nagrodą w ramach programu lojalnościowego, zgodnie z regulaminem programu lojalnościowego.
14. Satin Podologia dopuszcza możliwość zapłaty za wizytę przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy po wcześniejszym wypełnieniu i podpisaniu „Oświadczenia o uznaniu długu”. Pacjent jest zobowiązany do spłaty długu w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wykonania usługi.
15. Cennik jest integralna częścią Regulaminu stanowiąc załącznik nr 1 do Regulaminu.
16. Satin Podologia zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczeń zdrowotnych.
17. Pacjent jako potwierdzenie zakupu usługi w Satin Podologia otrzymuje paragon lub fakturę VAT.
18. Do przebiegu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych stosuje się postanowienia z rozdziału V.

11. ZASADY PRZEPROWADZANIA I OPŁATY ZA ZABIEGI CHIRURGICZNE

1. O tym czy dane świadczenie zdrowotne stanowi Zabieg Chirurgiczny rozstrzyga jego nazwa umieszczona w cenniku dostępnym na stronie www.satin.pl/cennik/ oraz w Satin Podologia.
2. Pacjent może zostać zakwalifikowany do Zabiegu Chirurgicznego w trakcie wizyty stacjonarnej w Satin Podologia lub w wyniku konsultacji realizowanej w formie korespondencji e-mail.
3. Rejestracja Pacjentów na Zabiegi Chirurgiczne odbywa się zgodnie z zasadami określonym w rozdziale V Regulaminu, z tą różnicą, że w przypadku Zabiegów Chirurgicznych, pacjent po dokonaniu rejestracji zobowiązany jest do dokonania przedpłaty za wykonany zabieg, która każdorazowo odpowiada kwocie 200 zł (słownie złotych: dwieście i 00/100) („Przedpłata”).
4. W celu umożliwienia pacjentowi dokonania Przedpłaty, Satin Podologia po dokonaniu rejestracji na Zabieg Chirurgiczny, prześle pacjentowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail adres łącza internetowego (link) kierującego go do płatności on-line znajdującej się na stronie internetowej www.satin.pl.
5. W przypadku braku możliwości dokonania przez pacjenta płatności on-line, Satin Podologia, na wyraźne zgłoszenie pacjenta, zamiast linka do płatności, prześle pacjentowi numer rachunku należącego do Satin Podologia, który właściwy będzie do uiszczenia Przedpłaty.
6. W przypadku uiszczenia przez pacjenta płatności przelewem, pacjent obowiązany jest do przesłania do Satin Podologia potwierdzenia uiszczenia płatności, w formie korespondencji e-mail skierowanej na adres [email protected], w terminie 24 godzin od momentu otrzymania danych do płatności.
7. Rezerwację na Zabieg Chirurgiczny uważa się za dokonaną skutecznie jedynie w przypadku wpłacenia kwoty Przedpłaty na zabieg nie później niż w terminie 24 godzin od chwili przesłania pacjentowi przez Satin Podologia linka internetowego do płatności Przedpłaty lub danych do płatności w formie przelewu
8. W przypadku braku płatności Przedpłaty on-line w terminie określonym w pkt. 5 powyżej lub braku wysłania potwierdzenia płatności w formie korespondencji e-mail zgodnie z pkt 6 powyżej, rezerwacja zostaje anulowana, o czym pacjent zostaje dodatkowo poinformowany poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
9. Kwota uiszczonej Przedpłaty zaliczana jest poczet płatności całej ceny za Zabieg Chirurgiczny w tym znaczeniu, że pacjent po wykonanym Zabiegu Chirurgicznym uiszcza płatność pomniejszoną o kwotę zapłaconej Przedpłaty.
10. Przedpłata nie podlega zwrotowi na rzecz pacjenta, w sytuacji gdy:
10.1. pacjent nie pojawi się na zarezerwowanej wizycie, w trakcie której planowane było przeprowadzenie Zabiegu Chirurgicznego minimum 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia wizyty,
10.2. pacjent odwoła wizytę, w trakcie której planowane było przeprowadzenie Zabiegu Chirurgicznego, później niż w ciągu 7 dni poprzedzających termin planowanej wizyty,
10.3. pacjent zmieni termin wizyty, w trakcie której planowane było przeprowadzenie Zabiegu Chirurgicznego po raz drugi.
11. Satin Podologia dokona zwrotu uiszczonej przez pacjenta Przedpłaty, w sytuacji, gdy:
11.1. pacjent odwoła wizytę, w trakcie której planowane było przeprowadzenie Zabiegu Chirurgicznego, w terminie wcześniejszym niż 7 dni przed planowaną wizytą, chyba, że jednocześnie wraz z odwołaniem terminu wizyty pacjent dokona rezerwacji kolejnego terminu, na poczet którego zaliczona zostanie Przedpłata,
11.2. Wizyta zostanie odwołana przez Satin Podologia.

12. BONY UPOMINKOWE, PROMOCJE, GODZINY SENIORA

1. Satin Podologia umożliwia pacjentom nabycie Bonu Upominkowego.
2. Bon Upominkowy jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela.
3. Bon Upominkowy można nabyć i zrealizować wyłącznie w Satin Podologia.
4. Ważność Bonu Upominkowego to rok od daty jego wystawienia.
5. W przypadku niezrealizowania Bonu Upominkowego przez jego posiadacza lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Bonu Upominkowego, jego posiadaczowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Bonu Upominkowego, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Bon Upominkowy.
6. Bon Upominkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
7. Udzielane rabaty, zniżki, promocje i Bony Upominkowe nie łączą się.
8. W celu skorzystania z Bonu Upominkowego pacjent powinien skontaktować się z Satin Podologia w celu umówienia terminu sposobu i terminu jego realizacji. Po zrealizowanej usłudze pacjent zwraca oryginalny Bon Upominkowy do recepcji Satin Podologia.
9. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Upominkowego, Satin Podologia nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
10. Satin Podologia zastrzega prawo odmowy realizacji Bonu Upominkowego wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
11. Zarówno osoba, która nabywa Bon Upominkowy jak i pacjent, który jest beneficjentem usługi świadczonej przy użyciu Bonu Upominkowego są obowiązani o przestrzegania Regulaminu.
12. Satin Podologia ma możliwość wprowadzenia ograniczonej w czasie promocji na wybrane usługi i produkty oferowane w Satin Podologia i ma pełne prawo zarówno do ustalania zasad ich obowiązywania, jak i zmieniania tych zasad.
13. W przypadku odwołania obowiązywania promocji, osoby, które zarezerwowały wizytę w okresie jej obowiązywania, wraz z powołaniem się na chęć skorzystania z promocji, są objęte jej zasadami.
14. Oferta stanowiąca przedmiot jednej promocji nie łączy się̨ z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Satin Podologia, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
15. Satin Podologia nie ma obowiązku informowania pacjentów o aktualnie obowiązujących promocjach oraz przyznawania pacjentom zniżki lub innej gratyfikacji związanej z przedmiotem danej promocji, bez wyraźnego powołania się pacjenta na daną promocję.
16. W dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy godziną 12.00 a 14.00 pacjenci, którzy mają 65 lat i więcej mogą korzystać z 20 zł zniżki na zabiegi profilaktyczne świadczone przez Satin Podologia, to jest profilaktyczny zabieg podologiczny lub leczniczy zabieg podologiczny.

13. ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Satin Podologia prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dokumentacja medyczna zawiera:
2.1. oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości,
2.2. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
2.3. datę sporządzenia dokumentacji medycznej.
3. Satin Podologia udostępnia dokumentację medyczną na pisemny wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej, zgodny ze wzorem wniosku udostępnionego przez Satin Podologia.
4. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć Kierownik.
5. W razie uznania, że udostępnienie dokumentacji medycznej jest niemożliwe, decyzja odmowna wraz z podaniem przyczyny powinna posiadać formę pisemną.
6. Dokumentacja medyczna może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby upoważnionej oraz po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej dokumentację medyczną.
7. Satin Podologia udostępnia dokumentację medyczną:
7.1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
7.2. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
7.3. Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
7.4. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
7.5. Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
7.6. Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
7.7. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
7.8. Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
8. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
9. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
9.1. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
9.2. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej po wcześniejszym wypełnieniu zgody na przesłanie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną
9.3. na informatycznym nośniku danych,
9.4. za udostępnienie dokumentacji medycznej Satin Podologia nie pobiera opłaty.
10. Współdziałanie Satin Podologia z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.
11. Dokumentacja medyczna jest udostępniania do 30 dni od daty złożenia wniosku o jej wydanie.

14. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI SATIN PODOLOGIA

1. Kierownikiem Satin Podologia oraz wyodrębnionych w jego strukturze komórek organizacyjnych są wspólnicy SATIN PODOLOGIA IZABELLA PIOTROWSKA EWA BIELECKA spółka jawna w osobach:
1.1. Izabella Piotrowska;
1.2. Ewa Bielecka.
2. Do szczegółowych kompetencji Kierownika Satin Podologia należą:
2.1. reprezentowanie Satin Podologia w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych;
2.2. kierowanie pracą podległego personelu oraz organizacja jego pracy;
2.3. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Podmiotu;
2.4. koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych komórek i personelu w celu osiągnięcia przez Satin Podologia jak najlepszej efektywności i zamierzonych wyników;
2.5. nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2.6. nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin został ustalony przez Satin Podologia w formie uchwały wspólników SATIN PODOLOGIA IZABELLA PIOTROWSKA EWA BIELECKA spółka jawna z dnia 07.05.2024.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.05.2024 r.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odrębne przepisy.
4. Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, w tym informacje o administratorze i prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą znajdują się w Polityce prywatności oraz polityce plików cookies znajdującej się na stronie internetowej www.satin.pl
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia udostępnienia treści Regulaminu uwzględniającego jego brzmienie obowiązujące zgodnie z ust. 5 poniżej.
6. Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz na stronie internetowej Satin Podologia.
7. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości personelu.

opinie o Satin