Zaznacz stronę

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i operatorem serwisu jest Satin Podologia Izabella Piotrowska Ewa Bielecka Sp.J. z siedzibą w Warszawie, adres: Podleśna 7, 01-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS0000684068: , numer NIP: 1182147843, numer REGON: 367638735. Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).

1.2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”)
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”)
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”)
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”)
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”)
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”

2. Sposób zbierania danych osobowych na stronie internetowej

2.1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w z wykorzystaniem następujących sposobów:

a) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia przedszkola do akcji Warsztaty Zdrowych Stópek
b) zebranie danych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies.

2.2. Podanie danych osobowych za pośrednictwem formularza jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne w celu wzięcia udziału w akcji Warsztaty Zdrowych Stópek.

3. Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych

3.1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze serwisu Satin.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Kerpro zajmująca się administracją bazy.

3.2. Informacje o rodzaju zbieranych danych, celach przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania odbywa się w sposób:

a) Dane podane w formularzu zgłoszeniowym takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – przetwarzane są w celu:
udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym na stronie; na podstawie prawnej: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora)

3.3. Każdemu, kto wypełnił formularz zgłoszeniowy, Satin zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

3.4. Satin nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom oraz instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

3.5. Podobnie jak większość wydawców internetowych, Satin zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są zarówno w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak i również w celach statystycznych. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Satin może zostać zobowiązane do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera zawartego w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

4. Cookies i dane eksploatacyjne

4.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę.

4.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu on-line w następujących celach:

a)      prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu on-line
b)      remarketingu, to jest badania cech zachowań odwiedzających stronę sklepu on-line poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe. Użytkownicy mogą zrezygnować z pliku cookie Google w Ustawieniach reklam lub korzystając z opcji na stronie Network Advertising Initiative oraz Your Online Choices.

4.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu on-line.

4.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep on-line – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

4.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki.

4.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

5. Prawa osób, których zbierane dane osobowe dotyczą

5.1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują prawa opisane poniżej:

a)       Prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w przepisie: Art. 15 RODO
b)      Prawo do sprostowania i uzupełnienia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, Art. 16 RODO
c)       Prawo do usunięcia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w przepisie: Art. 17 RODO
d)      Prawo do ograniczenia przetwarzania – ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych przepisem: Art. 18 RODO
e)      Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, Art. 20 RODO

6. Postanowienia końcowe

6.1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po planowanej zmianie nazwy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.4. W przypadku pytań Użytkownika dotyczących powyższej Polityki Prywatności i warunków korzystania z serwisu Satin wysyłanie uwag możliwe jest na adres satin@satin.pl

opinie o Satin