Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Satin Podologia Izabella Piotrowska Ewa Bielecka Sp.J. zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w ramach podmiotu leczniczy jest Satin Podologia Izabella Piotrowska Ewa Bielecka Sp.J. z siedzibą w Warszawie, adres: Podleśna 7, 01-673 (dalej: Administrator, ADO lub SATIN).
SATIN w holistyczny i najbardziej efektywny sposób przeprowadza skuteczne zabiegi i terapie podologiczne.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres administratora danych.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Administrator zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza dane. Mogą to być dane pacjentów, pracowników lub współpracowników oraz kontrahentów lub ich pracowników.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
 • Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarzadzanie procesem udzielania świadczeń́, w tym weryfikacja tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 • Udzielanie świadczeń́ zdrowotnych (realizacja umowy na świadczenie usług medycznych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • Wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich;
 • Profilaktyka zdrowotna, której podejmowanie jest rekomendowane ze względów zdrowotnych;

Kontakt celem: potwierdzenia rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej oraz jej przypomnienia, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu lub poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań

Art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Okres przetwarzania danych wynika z okresu przechowywania dokumentacji medycznej, który wynosi co do zasady 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu.

Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO i ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przetwarzania danych wynika z okresu przechowywania dokumentacji medycznej.

Administrator pozyskał od pacjenta następujące kategorie danych: imię i nazwisko, data urodzenia.

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem Art. 6 ust. 1 lit. b RODO dot. kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą, a w przypadku osób współpracujących z Administratorem w imieniu kontrahenta lub będących reprezentantem kontrahenta będącego spółka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez Administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych.

Prowadzenie monitoringu wizyjnego Art. 6 ust. 1 lit f RODO

Nagrania będą przechowywane przez okres tygodnia od dnia nagrania.

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych.

Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych.

Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości. Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji.

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach.

Zarządzanie zasobami ludzki – pracownikami i współpracownikami W przypadku pracowników: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO
W przypadku współpracowników: art. 6 ust. 1 lit b i f RODO.

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowywane są przez 10 lat.

W przypadku umów cywilnoprawnych dane przetwarzane są w przedmiotowym celu do czasu obowiązywania umowy.

Prowadzenie rekrutacji W przypadku kandydatów na pracowników: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
W przypadku kandydatów na współpracowników: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

 

 

Dane w tym celu będą przetwarza do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne do roku czasu.

Prowadzenie fanpage SATIN na portalu społecznościowym Facebook Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczanych przez Facebook, w tym Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

Dane mogą być współadministrowane przez Administratora i Facebook.

W zależności od celu przetwarzania danych, co do zasady do czasu wniesienia sprzeciwu.

Przetwarzanie plików cookies. Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, optymalizacja korzystania z strony. analiza aktywności. Art. 6 ust. 1 lit a i f RODO. Pliki cookie niezbędne przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie w celu prawidłowego funkcjonowania strony. Pozostałe pliki przetwarzane są na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia lub w terminach wskazanych w polityce plików cookie.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Korzystanie z usług medycznych jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy Administrator zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do weryfikacji tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W związku z ich niepodaniem Administrator będzie zobowiązany do nieudzielania usługi, chyba że skutkowałoby to utratą zdrowia lub życia pacjenta. Podanie numer telefonu lub adres e-mail, odbywa się również na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz Pacjent nie otrzyma potwierdzenia wizyty, itp.

W przypadku kontrahentów i pracowników lub współpracowników podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe (pacjentów, kontrahentów oraz pracowników lub współpracowników) w związku z profilem działalności SATIN w określonych sytuacjach mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj.:

 • dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne,
 • Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora.
 • laboratoriom,
 • osobom upoważnionym w ramach realizacji praw pacjenta,
 • Rzecznikowi Praw Pacjenta,
 • Urzędowi Skarbowemu,
 • policji lub prokuraturze,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie,
 • pomiotom świadczącym usługi prawne,
 • bankom,
 • podmiotom świadczącym usługi rachunkowe.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda zawsze może być wycofana. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. RODO), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu
Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/

Przekazywanie danych do państw trzecich

Co do zasady dane przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże z uwagi na to, że Administrator korzystamy z usług dostawców w zakresie wsparcia teleinformatycznego wybrane kategorie danych osobowych mogą być przekazywane w wyjątkowych sytuacjach poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną określoną w rozdziale V RODO, w tym na podstawie standardowych klauzul przyjęte przez Komisję Europejską.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. bez udziału człowieka wobec pacjenta. Dane również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Polityka plików cookie

Co to jest plik „cookie”?

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

W jakim celu strona internetowa SATIN korzysta z plików cookie?

Pliki „cookie” używane na naszej stronie internetowej umożliwiają dopasowanie wyświetlanych informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do Twoich potrzeb, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych.
Nasza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi innych firm, które pojawiają się na naszych stronach. W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.

Jakie pliki cookie wykorzystywane są na naszej stronie internetowej SATIN?

Pliki niezbędne – niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek. Możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Pliki statystyczne – takie pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie.

Pliki marketingowe – pliki cookie stosowane w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników.

Pliki preferencyjne – pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji, które zmieniają sposób zachowania lub wygląd witryny.

Piliki cookie na naszej stronie:

Nazwa pliku Dostawca Data ważności Kategoria pliku
twk_# embed.tawk.to trwały preferencyjny
twk_idm_key satin.pl sesja preferencyjny
twk_uuid_# satin.pl 180 dni preferencyjny
_ga satin.pl 2 lata statystyczny
_ga_# satin.pl 2 lata statystyczny
_gat satin.pl 1 dzień statystyczny
_gid satin.pl 1 dzień statystyczny
g.gif pixel.wp.com sesja statystyczny
previousNav embed.tawk.to sesja statystyczny
TawkConnectionTime satin.pl sesja statystyczny
_fbp satin.pl 3 miesiące marketingowy
_gcl_au satin.pl 3 miesiące marketingowy
ads/ga-audiences google.com sesja marketingowy
lastExternalReferrer connect.facebook.net trwały marketingowy
lastExternalReferrerTime connect.facebook.net trwały marketingowy
twk_token_5d690cb9eb1a6b0be60a2695 embed.tawk.tosatin.pl trwały niesklasyfikowany

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?

Informacji dotyczących zarządzania plikami cookies w Twojej przeglądarce udzieli Ci dostawca oprogramowania. Poniżej linki do najczęściej wybieranych przeglądarek internetowych:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Opera

Safari

Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane i z jakich narzędzi korzystamy?

Google Analytics

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.

Google Analytics automatycznie gromadzi informacje dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z naszej strony www. Zgromadzone w ten sposób dane są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej.

 

Google AdWords

Podczas gdy korzystasz z naszej strony internetowej, Google AdWords automatycznie umieszcza w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie. Zbiera on informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google dostosowane do Twoich potrzeb. Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Ciebie reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą. Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp.

Korzystając z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google.

Jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google? Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami na stronie Google.

Facebook Custom Audiences

Zaimplementowaliśmy w naszej stronie www narzędzie Pixel Facebooka. Dzięki niemu Facebook może wyświetlać Ci spersonalizowane reklamy, które są wybierane na podstawie tego, co oglądałeś na naszej stronie. Pixel gromadzi te informacje automatycznie, podczas gdy Ty korzystasz z naszej strony.

Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać je do swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka.

Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Tawk.to

Zaimplementowaliśmy w naszej stronie www narzędzie Tawk.to do łatwej komunikacji osób odwiedzającej stronę i do śledzenia aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Tawk.to, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Tawk.to.

opinie o Satin